Informacje dla akcjonariuszy

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, informujemy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281  § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą. Zgodnie z uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ardigen S.A. z dnia 31 sierpnia 2020 r. Dom Maklerski Navigator z siedzibą w Warszawie („DM Navigator”) został wybrany jako podmiot uprawniony do prowadzenia na rzecz Ardigen S.A. (dalej: „Spółka”) Rejestru Akcjonariuszy.

 

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w Spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

 

W związku z powyższymi zmianami, w imieniu Spółki wzywa się wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki przy ul. Podole 76 30-394 w Krakowie, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego.