Tytuł projektu: Opracowanie technologii A.I.mmune tworzenia bioinformatycznego komponentu testów diagnostycznych stosowanych w immunoterapii nowotworów.

Nr umowy: RPMP.01.02.01-12-0301/17-01

Dofinansowanie w ramach: Osi Priorytetowej 1 – Gospodarka Wiedzy, Działania 1.2 – Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałania 1.2.1 – Projekty badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Okres realizacji: 01.12.2017 r. – 30.11.2021 r.

W ramach projektu zostanie opracowana technologia tworzenia bioinformatycznego komponentu. Technologia będzie miała postać aplikacji komputerowej zawierającej implementację modeli opracowanych na etapie badań przemysłowych.

Leki stosowane w terapiach onkologicznych często nie są skuteczne dla pewnych grup pacjentów. Testy diagnostyczne typu Companion Diagnostic (CDx) umożliwiają bardziej ukierunkowane stosowanie leków. Testy takie są częścią medycyny personalizowanej, która bierze pod uwagę różnice ludzkich genów. Nową i bardzo dynamicznie rozwijającą się dziedziną medycyny personalizowanej jest onkologia personalizowana, której ważnym elementem są testy diagnostyczne typu CDx, wykorzystujące technologię Next Generation Sequencing (NGS).

Celem Projektu jest opracowanie inteligentnej technologii tworzenia bioinformatycznego komponentu A.I.mmune, który będzie elementem składowym testów diagnostycznych CDx wykorzystującym technologię NGS. Powstałe z wykorzystaniem technologii A.I.mmune testy będą stosowane w onkologii personalizowanej do określenia prawdopodobieństwa odpowiedzi guza w konkretnym wskazaniu onkologicznym.

W praktyce klinicznej zastosowanie testu potwierdzi lub wykluczy zastosowanie leku ze względu na jego wysoce prawdopodobną skuteczność lub nieskuteczność u określonego pacjenta. Projekt obejmuje realizację badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, w celu wprowadzenia na rynek innowacyjnego na skalę światową produktu.

Koszt kwalifikowany projektu: 5 128 200,03 zł
Wartość dofinansowania dla ARDIGEN S.A.: 3 232 608,00 zł

 

Go up